ĐA TRÒNG CÓ SẴN

 A-one Style 1.56 U2

A-one Style 1.60 U2

Phạm vi độ có sẵn

0.00 ~ +2.00, Add: +1.00 ~ +3.00

0.00 ~ +2.00, Add: +1.00 ~ +3.00

TRÒNG ĐÁNH ĐA TRÒNG TRUYỀN THỐNG (RX A-ONE)

Chiết suất 1.555 1.597 1.665
Chỉ số Abble 38 42 32
Lớp phủ HMC, USH
Pham vi độ tròng đánh
Vùng nhìn gần

Thời gian giao hàng: Từ 5 – 7 ngày làm việc.

TRÒNG ĐÁNH ĐA TRÒNG FREE-FORM (RX A-PLUS)

Chiết suất 1.555 1.597 1.665 1.555 Photo Gray
Chỉ số Abble 38 42 32 38
Lớp phủ USH  
Pham vi độ tròng đánh
Vùng nhìn gần

Thời gian giao hàng: Từ 5 – 7 ngày làm việc.