Chiết suất 1.56 ASP 1.60 SP 1.67 ASP
Chỉ số Abble 38 42 32
Lớp phủ USH + Perfect UV
Tem chìm Không có CHEMI H CHEMI S
Phạm vi độ tròng có sẵn

Hiện tại chưa có tròng đánh