Chiết suất 1.56 ASP 1.60 SP 1.67 ASP
Chỉ số Abble 38 40 32
Lớp phủ USH + Perfect UV
Tem chìm Không có CHEMI H CHEMI S
Phạm vi độ tròng có sẵn

Lưu ý:

Tròng có sẵn 1.67 ASP U6:

    • Dãy độ cầu 0.25 và dãy độ loạn 0.25: không có
    • Độ cầu từ 12.00 – 15.00 áp dụng bước nhảy 0.50
    • Vùng viễn thị chưa có

Hiện tại dòng sản phẩm này chưa có tròng đánh.