Sản phẩm nhuộm màu: 1.60 SP U1, 1.60 SP U2, 1.67 ASP U1, 1.67 ASP U2

1.60 SP U1

1.60 SP U2

1.67 ASP U1

1.67 ASP U2

Phạm vi độ tròng có sẵn

Có 2 hình thức nhuộm màu:

+ Nhuộm màu toàn phần (Tinting Full)
+ Nhuộm màu bán phần (Tinting Gradient)

Lưu ý:

    • Thời gian giao hàng: Từ 5 – 7 ngày làm việc.
    • Khi đặt hàng bắt buộc phải là 1 cặp mắt (mắt trái và mắt phải). Không nhận đơn hàng 1 miếng.
    • Độ đậm nhạt của tròng kính thực tế sẽ khác biệt so tròng mẫu, vì phụ thuộc các yếu tố: chiết suất, đường kính, độ dày…của tròng kính.
    • Căn cứ vào tròng nhuộm màu thực tế làm chuẩn.