Sản phẩm nhuộm màu: 1.60 SP U1, 1.60 SP U2, 1.67 ASP U1, 1.67 ASP U2,

1.60SP U6, 1.67 ASP U6

1.60 SP U1

1.60 SP U2

1.67 ASP U1

1.67 ASP U2

1.60 SP U6

1.67 ASP U6

Phạm vi độ tròng có sẵn

Có 2 hình thức nhuộm màu:

+ Nhuộm màu toàn phần (Tinting Full)
+ Nhuộm màu bán phần (Tinting Gradient)

Lưu ý:

    • Thời gian giao hàng: Từ 5 – 7 ngày làm việc.
    • Khi đặt hàng bắt buộc phải là 1 cặp mắt (mắt trái và mắt phải). Không nhận đơn hàng 1 miếng.
    • Độ đậm nhạt của tròng kính thực tế sẽ khác biệt so tròng mẫu, vì phụ thuộc các yếu tố: chiết suất, đường kính, độ dày…của tròng kính.
    • Căn cứ vào tròng nhuộm màu thực tế làm chuẩn.