»»»»»»»»»»» ««««««««««««««

KODAK Clean&CleAR Lens Coating

♦ Bao Bì Sản Phẩm:

«««««««««« »»»»»»»»»»

KODAK UVBlue Lens

♦ Bao Bì Sản Phẩm: 

«««««««««« »»»»»»»»»»

KODAK Digital Single Vision Lens

♦ Bao Bì Tròng Đánh:

«««««««««« »»»»»»»»»»
KODAK
Intro Lens

♦ Bao Bì Tròng Đánh:

 

 CÔNG NGHỆ FOG MARK – NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU KODAK