Gia công

LƯU Ý:

  • Đối với Order có 1 miếng là STOCK & 1 miếng RX thì kiến nghị khách hàng nên dùng 2 tròng PX để đạt hiệu quả thị giác tốt nhất.
  • Khi đặt tròng nhuộm màu thì yếu cầu chú thích mã màu, mã sản phẩm tròng kính & chiết suất.
  • Đối với tròng có độ loạn khi nhuộm một nữa thì bắt buộc phải chú thích trục loạn.
  • Tất cả tròng single vision, tròng grogressive & tất cả các chiết suất đều có thể nhuộm màu.